Zasady Konkursu "Kreatywna zabawa z LEGO DUPLO"

REGULAMIN KONKURSU „Kreatywna zabawa z Lego Duplo”
Na blogu srokao.pl
§ 1
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie „Kreatywna zabawa z Lego Duplo” oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Konkursu jest Socializer S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-634), przy ul. Racławickiej95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000380389, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Partnerem konkursu jest blog srokao.pl
4. Konkurs jest przeprowadzony na srokao.pl
5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2
Czas trwania konkursu
Konkurs rozpoczyna się w dniu 08.11.2014 r. i trwa do 15.11.2014 r. do godz. 23:59.
§ 3
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora.
§ 4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursowy.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor Pracy Konkursowej biorącej udział w Konkursie, stanowiącej utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631) –akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnianie utworu anonimowo.
§ 5
Zasady udziału w konkursie
1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w niniejszym
Regulaminie.
2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia
następujące warunki:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania lub stałego pobytu na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
b) polubi Stronę facebook.com/Srokao na Facebooku
c) wykona zadanie konkursowe
3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odpowiedź na pytanie „Wymyśl ozdoby świąteczne z klocków Lego Duplo!
Projekt opisz, narysuj lub wykonaj z klocków Lego Duplo”
4. Jeden Użytkownik może dodać jedno zgłoszenie, przy czym tylko jedna Nagroda może zostać wysłana do jednego
gospodarstwa domowego.
5. Spośród uczestników Komisja Konkursowa wybierze 2 zwycięzców
6. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez wskazanie w komentarzu/wpisie pod postem
konkursowym, a następnie zostanie poproszony o kontakt mailowy.
7. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Zwycięzcę prawa do Nagrody z jakiejkolwiek
przyczyny, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez
Komisję Konkursową.
8. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z
części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego
etapie.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są
sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:
a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w
imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;
c) którzy nadeślą Prace zawierające treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób
trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
11. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może
kontaktować się z Uczestnikiem, aby wyjaśnić wątpliwości przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów
komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od
Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.
12. Każdy przypadek nieuczciwego udziału w Konkursie przez Uczestnika skutkować będzie wykluczeniem takiego
Uczestnika z udziału w Konkursie.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu. Z
tytułu wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia. Jednocześnie
Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w niniejszym paragrafie.
§ 6
Wyłonienie Zwycięzców
1. Nagrodami w konkursie są 2 zestawy Lego Duplo „Pociąg z cyferkami” o wartości ok 70 zł (słownie: siedemdziesiąt
złotych) brutto każdy.
2. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej
zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie
stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody
pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu
wygranej w Konkursie.
3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem
laureatowi Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek
dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane,
niezbędne do wypełnienia obowiązków płatnika.
4. Organizator oraz Partner mają prawo wykorzystać zwycięskie Prace, którym zostaną przyznane przez Komisję
Konkursową Nagrody do celów marketingowych Organizatora lub Partnera.
§ 7
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik oświadcza, że:
a) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (majątkowe) do Pracy Konkursowej zgłoszonej do
Konkursu. Uczestnik zapewnia, iż Praca Konkursowa nie jest obciążona żadnymi wadami prawnymi lub fizycznymi,
roszczeniami i innymi prawami osób trzecich oraz wyraża zgodę na swobodne korzystanie z Pracy Konkursowej w
zakresie tych praw przez Organizatora. W przypadku, gdy którekolwiek z powyższych oświadczeń okaże się
nieprawdziwe, Uczestnik zobowiązuje się ponieść wszelkie konsekwencje z tego wynikające, w tym w szczególności
zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw

autorskich lub innych.
b) Uczestnik, z chwilą wysłania Pracy Konkursowej udziela Organizatorowi nieodwołalnego, niewyłącznego,
nieodpłatnego, nieograniczonego co do czasu i terytorium upoważnienia do korzystania z autorskich praw
majątkowych i praw zależnych do Pracy Konkursowej, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, w
celach związanych z realizacją konkursu lub marketingowych Organizatora lub Partnera.
2. Organizator, z chwilą otrzymania przez Uczestnika nagrody, nabywa prawo własności Pracy Konkursowej oraz
autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na
wszystkich polach eksploatacji. W szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworu obejmuje
następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu –wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub
najem oryginału albo egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu w każdy inny sposób; publiczne wykonywanie,
wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
b) wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz
danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
c) wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
d) eksploatację w Internecie, na stronach www, w tym portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube,
odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych,
przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych
3. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej na żadnym z pól eksploatacji wymienionych
powyżej.
4. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na
wykonywanie przez osoby trzecie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej i jej opracowań.
5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia
Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
6. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone
Prace zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac przez Organizatora. W szczególności
Zwycięzca wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac z innymi utworami lub dziełami nie
mającymi charakteru Prac, usunięcie fragmentów Prac lub dodanie do nich nowych elementów, jak również
umieszczanie Prac obok lub w sąsiedztwie innych prac.
7. Zwycięzca zobowiązuje się do zaniechania bądź niepodejmowania jakiejkolwiek działalności, która mogłaby w
jakikolwiek sposób naruszać prawa własności intelektualnej należące do Organizatora.
8. Całkowitym wynagrodzeniem Uczestnika za przeniesienie na Organizatora praw własności intelektualnej do
materiałów przesłanych w nagrodzonej Pracy Konkursowej w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie jest
Nagroda.
§ 8
Tryb Składania I Rozpatrywania Reklamacji
1. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora, z dopiskiem
„Kreatywna zabawa z Lego Duplo” w terminie do 30 dni od daty zakończenia

Konkursu (liczy się data otrzymania reklamacji przez Organizatora) lub drogą elektroniczną na adres Socializer S.A.,
ul. Racławicka 95, 02-634 Warszawa. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię,
nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez
Organizatora.
2. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora nie później niż 7 dni roboczych, liczonych od dnia
dostarczenia jej Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o rozpatrzeniu reklamacji listem
poleconym.
3. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje odwołanie zgodnie z przepisami prawa do
sądu powszechnego.
§ 9
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Socializer S.A. Administrator danych osobowych
powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi na podstawie umowy o
powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami i oraz wydania nagród.
2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników:
nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, telefon kontaktowy, numer PESEL.
3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie
danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie,
otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie
dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe
Uczestników i Głosujących zostaną usunięte.
4. Równocześnie informujemy Panią/Pana o prawie wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i
5 Ustawy, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną
sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach, wymienionych w art. 23
ust. 1 pkt 4 i 5 Ustawy, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec
przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z
obowiązującymi przepisami prawa.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Whatsapp Button works on Mobile Device only

Start typing and press Enter to search